Werkwijze Stichting MMM

Mensen met een hulpvraag komen bij ons door verwijzing van behandelaar, maatschappelijk werk, zorgconsulent of huisarts. Ook zijn er mensen die van ons gehoord hebben via de verhalen van vrienden of bekenden.

Als men belangstelling heeft voor onze dienstverlening kan men zich telefonisch melden of via email. Wij nemen dan contact op en als we mogelijkheden zien om iets te betekenen dan komen we met een voorstel voor een kennismakingsgesprek. Dat is vrijblijvend en kosteloos.

Als dat kennismakingsgesprek wederzijds goed zit, volgt een intakegesprek en worden afspraken gemaakt hoe verder te gaan; welke begeleiding, hoeveel uren, op welke manier, door wie, wat zijn de kosten etc..

Voorwaarde voor de start van een begeleidingstraject is een geldige indicatie voor zorg/begeleiding afgegeven door het CIZ of vanuit de gemeentelijke WMO.

Bij een WMO indicatie van een van de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek (Sittard-Geleen, Stein, Schinnen, Beek) kan de begeleiding geboden worden in de vorm van een arrangement en verloopt de financiering rechtstreeks van de gemeente naar ons (zogenaamde Zorg In Natura (ZIN)).

Bij een WLZ-indicatie of WMO van een andere gemeente zal de zorgfinanciering verlopen op basis van PGB. Indien de aanmelding komt via een andere zorgaanbieder is er ook de mogelijkheden van onderaannemerschap. De verwijzende zorgaanbieder blijft dan de hoofdaannemer en zorgverantwoordelijke.

Begeleiding kan geboden worden op factuurbasis, waarbij het aantal uren of dagbesteding wat in die betreffende maand geboden is in rekening wordt gebracht.

Bij een WLZ indicatie wordt uitgegaan van een uurprijs van € 60,00 voor Begeleiding en € 50,00 per dagdeel voor begeleiding Groep (dagbesteding).

Bij een WMO indicatie PGB of bij onderaannemerschap hanteren we de tarieven € 40,00 per uur en € 40,00 per dagdeel.

Ook kan er gekozen worden voor een pakket van zorg, of een zorgarrangement, waarin begeleiding, deelname aan activiteiten, oproepbare inzet, 24-uurs bereikbaarheid en andere aspecten als ondersteuning bij wonen, inkomensbeheer e.d. meegenomen kunnen worden. Voor een dergelijk pakket op maat wordt een maandvergoeding afgesproken. De hoogte hiervan is afhankelijk van de inhoud en omvang van de te verlenen zorg.


Van het intakegesprek wordt een gespreksverslag gemaakt en de gemaakte afspraken worden vastgelegd in een Zorgovereenkomst tussen cliënt en MMM. Vanaf dat moment start de dienstverlening.

Binnen 6 weken na aanvang zorgverlening wordt een begeleidingsplan gemaakt, samen met de cliënt en eventuele andere betrokkenen. Dit wordt regelmatig, maar minstens 1x per jaar, met elkaar besproken en waar nodig bijgesteld. Per afgesproken periode worden begeleidingsdoelen met elkaar vastgesteld, acties ondernomen om die te bereiken en gesprekken gepland om dat te bespreken.

 

 

 

     
  © design by reclamebureau magenta disclaimer