Organisatie, medewerkers, begeleiders, ZZP-ers

Stichting Mensen Met Mogelijkheden heeft 5 medewerkers in dienst; 1 bestuurder, 2 stafmedewerkers, 1 begeleidster dagbesteding en 1 coördinerend begeleidster dagbesteding. Bestuurder en staf zorgen voor de organisatie, voortgang en administratie. De bestuurder is nauw betrokken bij de individuele begeleidingsprocessen van cliënten en geeft leiding aan de dagbestedingsprojecten en de andere activiteiten van de stichting.

Voor de uitvoering van de begeleiding van cliënten doet MMM veelal een beroep op freelance professionals met een goede staat van dienst en diversiteit in (levens)ervaring en deskundigheid. Wij staan er voor in dat deze mensen betrouwbaar zijn en met veel inzet en betrokkenheid uitvoering geven aan de begeleiding. De cliënt heeft zelf een belangrijke inbreng m.b.t. de keuze van de begeleider.

Alle betrokkenen bij de dienstverlening van MMM, medewerkers, freelancers, stagiaires en vrijwilligers dienen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te hebben en worden geacht zich te houden aan de regels en richtlijnen die binnen MMM zijn afgesproken. Er geldt voor hen een geheimhoudingsplicht voor al hetgeen hun tijdens de uitvoering van werkzaamheden ter ore komt. Zij zijn bekend met de regeling meldcode, zodat zij weten hoe te handelen als zij geconfronteerd zouden worden met huiselijk geweld of seksueel misbruik.

Voor de medewerkers, zowel in dienst als op freelance basis heeft MMM een scholingsprogramma dat gericht is op deskundigheidsbevordering en het informeren over richtlijnen op gebied van veiligheid, (wettelijke) regelingen en verplichtingen. Ook wordt deskundigheid en bewust professioneel handelen versterkt door intervisiebijeenkomsten die maandelijks plaatsvinden.

Van al deze betrokkenen wordt ook een persoonsdossier bijgehouden, met daarin diploma’s of certificaten van gevolgde relevante opleidingen en cursussen, een verslag over de voortgang van de samenwerking of functioneringsgesprek (minimaal 1x per jaar).

 

 

 

     
  © design by reclamebureau magenta disclaimer